Reklamace

  • Postup zákazníka a naší společnosti v případě, že přes veškeré naše úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace, se řídí reklamačním řádem podle zákona. Délka záruční doby je u veškerého prodávaného zboží standardně 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době.
  • Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace. Reklamované zboží musí být kompletní (např. nestačí pouze jedna bota, ale celý pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u nás, nejlépe dokladem o nákupu. V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace a stručně popište vzniklou vadu. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.
  • Záruční podmínky se nevztahují na tyto případy: Zboží bylo reklamováno po záruční době. Zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno. Zboží bylo poškozeno živelnou událostí, tj. vodou, bleskem, ohněm či elektrickým proudem. Reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba.
  • Adresa pro zasílání / uplatnění reklamací: Sportovní kurzy.cz, Jaselská 31, 746 01 Opava, Česká republika

Log in

create an account